Вести:

Wednesday, September 3, 2014

Мирослав Лазански: Надати се добром од НАТО-а, а против Русије, лоша пословна политика Црне Горе

Wednesday, September 3, 2014 | КМ новине 0

Да не мисли црногорска власт да ће чланством у НАТО, ионако мимо воље народа, нешто добити. Напротив, НАТО постаје све скупља игранка и то - антируска.
...

Цр­на Го­ра је до­не­ла од­лу­ку о уво­ђе­њу санк­ци­ја Ру­си­ји ка­ко би код вла­да за­пад­них др­жа­ва по­ку­ша­ла да из­деј­ству­је да ме­ђу­на­род­ни ар­би­тра­жни суд, у спо­ру ко­ји је по­кре­нут по ту­жби фир­ме ру­ског тај­ку­на Оле­га Де­ри­па­ске, пре­су­ди у цр­но­гор­ску ко­рист, оце­нио је спољ­но­по­ли­тич­ки ана­ли­ти­чар Ми­ро­слав Ла­зан­ски.

Он је у ин­тер­вјуу за „Дан” ре­као да има ин­фор­ма­ци­је о то­ме ка­ко је вла­да у Под­го­ри­ци по­жу­ри­ла да по­др­жи санк­ци­је Ру­си­ји да би од за­пад­них др­жа­ва, по­себ­но од САД, тра­жи­ла да омо­гу­ће да Де­ри­па­ска из­гу­би суд­ски спор.

ЦЕ­АК, фир­ма иза ко­је сто­ји Де­ри­па­ска, не­ка­да­шњи вла­сник КАП-а, по­кре­ну­ла је суд­ски спор про­тив Цр­не Го­ре тра­же­ћи од­ште­ту од ви­ше сто­ти­на ми­ли­о­на еура.

Ла­зан­ски на­гла­ша­ва да би евен­ту­ал­на од­лу­ка су­да да ува­жи ту­жбу ЦЕ­АК-а ко­шта­ла мно­го Цр­ну Го­ру.

– За­то су при­бе­гли ма­не­вру, та­ко што су се до­го­во­ри­ли с Аме­ри­кан­ци­ма и не­ким европ­ским др­жа­ва­ма да по­др­же санк­ци­је Ру­си­ји, а да суд за­уз­врат пре­су­ди про­тив Де­ри­па­ске – ка­зао је Ла­зан­ски.
  
Цр­на Го­ра је по­др­жа­ла од­лу­ку ЕУ да уве­де санк­ци­је Ру­си­ји, твр­де­ћи да то ра­ди због кри­зе у Укра­ји­ни. Ка­ко то ко­мен­та­ри­ше­те?


Мирослав Лазански
  – Те санк­ци­је су по­ку­шај Цр­не Го­ре да из­бег­не не­по­вољ­ну од­лу­ку ар­би­тра­жног су­да по ту­жби Де­ри­па­ске, по си­сте­му „ви­ди­те ка­ко смо ми вер­ни са­ве­зни­ци”. Та­ко је власт Цр­не Го­ре на­пра­ви­ла та­кав је­дан ма­не­вар да би ма­кар од­ло­жи­ла пре­су­ду стра­ног су­да про­тив ње. Искре­но, не мо­гу да ве­ру­јем да би­ло ко од цр­но­гор­ских ли­де­ра, од пред­сед­ни­ка пар­ла­ме­та, вла­де или др­жа­ве, мо­же у ду­би­ни ду­ше да се са­гла­си са уво­ђе­њем санк­ци­ја Ру­си­ји. Не мо­гу да ве­ру­јем да по­сто­ји Цр­но­го­рац ко­ји би учи­нио не­што на­жао Ру­си­ји. Си­гу­ран сам да сва­ки цр­но­гор­ски по­ли­ти­чар, у вла­сти и опо­зи­ци­ји, ми­сли до­бро ру­ском на­ро­ду и ру­ској др­жа­ви. Ме­ђу­тим, уко­ли­ко Цр­на Гора из­гу­би спор про­тив Де­ри­па­ски­не фир­ме, то би је мно­го ко­шта­ло, и за­то је овај по­тез ви­ше не­го ја­сан.

 

На са­ми­ту НА­ТО-а, у че­твр­так у Вел­су, не­ће би­ти по­зив­ни­це за Цр­ну Го­ру да по­ста­не чла­ни­ца, иако се власт, ми­мо во­ље на­ро­да, за то за­ла­га­ла ме­се­ци­ма.

– Ели­та у Цр­ној Го­ри ми­сли да је па­мет­ни­ја од ве­ћи­не на­ро­да, али, то је ваш про­блем. Ја то ко­мен­та­ри­шем са­мо као по­сма­трач са стра­не. Ни­је чуд­но, што има­мо та­кво ста­ње ства­ри ако по­гле­да­те шта се све де­ша­ва­ло по­след­њих 20 го­ди­на на овим про­сто­ри­ма. Ићи у НА­ТО у овим вре­ме­ни­ма је као оти­ћи у чет­ни­ке 1946. го­ди­не. Ако не­ко у Цр­ној Го­ри ми­сли да ће мо­ћи да за­ку­чи не­ке бе­не­фи­ци­је од члан­ства у НА­ТО-у, не­ка зна да је то вре­ме про­шло.

НА­ТО ви­ше ни­је лу­кра­тив­на ор­га­ни­за­ци­ја, то је вој­но­по­ли­тич­ки са­вез ко­ји је очи­то ан­ти­ру­ски ори­јен­ти­сан, а и тра­жи­ће од­ре­ђе­на фи­нан­сиј­ска сред­ства од сва­ке чла­ни­це. Не­ма ви­ше бес­плат­ног руч­ка у НА­ТО-у, вре­ме до­на­ци­ја је про­шло. Ва­шинг­тон тра­жи од чла­ни­ца Али­јан­се да по­ве­ћа­ју сво­је вој­не бу­џе­те и то ви­ше ни­је јеф­ти­на игран­ка. На стра­ну што се сва­ко да­ље ши­ре­ње Али­јан­се мо­же по­сма­тра­ти у ан­ти­ру­ском кон­тек­сту.


 

Ве­ру­је­те ли да ће НА­ТО уско­ро ин­ста­ли­ра­ти вој­не ба­зе на цр­но­гор­ској те­ри­то­ри­ји?

– Ни­сам не­што по­себ­но за­бри­нут што се ти­че мо­гућ­но­сти да вам из НА­ТО-а тра­же ба­зе, јер Цр­на Го­ра не­ма лу­ке за сме­штај НА­ТО бро­до­ва, а и те­ри­то­ри­ја Цр­не Го­ре је ма­ла. Тре­ће, не­ма­те ни аеро­дро­ме ко­ји би мо­гли би­ти ком­па­та­бил­ни са НА­ТО ави­ја­ци­јом. Ни­сам си­гу­ран да тре­ба бри­ну­ти због то­га, мо­жда тре­ба ви­ше бри­ну­ти уко­ли­ко се због члан­ства у НА­ТО-у и од­ла­ска ва­ших вој­ни­ка у не­ке ме­ђу­на­род­не вој­не ак­ци­је кон­фрон­ти­ра­те са по­је­ди­ним ино­стра­ним те­ро­ри­стич­ким ор­га­ни­за­ци­ја­ма.

Власт бе­жи од ре­фе­рен­ду­ма јер зна да на­род не­ће у НА­ТО


 

На­ме­ра цр­но­гор­ске вла­сти је да евен­ту­ал­на од­лу­ка о при­је­му у НА­ТО бу­де до­не­та у пар­ла­мен­ту, а не на ре­фе­рен­ду­му. Ка­ко то ви­ди­те?

– То што власт, а ве­ро­ват­но и део опо­зи­ци­је, ми­сли да то мо­же да се из­ве­де по­сред­ством скуп­штин­ске од­лу­ке пот­це­њи­ва­ње је здра­ве па­ме­ти цр­но­гор­ског на­ро­да. То се ре­ша­ва на ре­фе­рен­ду­му, ре­ци­мо, Сло­ве­ни­ја је рас­пи­са­ла ре­фе­рен­дум на ни­воу це­ле др­жа­ве ка­да је о то­ме до­но­ше­на од­лу­ка.

У НА­ТО не ула­зе са­мо цр­но­гор­ска власт и вој­ска, већ у НА­ТО ула­зи це­ла Цр­на Го­ра, да­кле, са це­лом те­ри­то­ри­јом и са сво­јим ста­нов­ни­штвом. Пи­та­ти на­род за ми­шље­ње о то­ме, основ­ни је по­сту­лат де­мо­кра­ти­је. На при­ер, у Сло­ве­ни­ји се рас­пи­су­је ре­фе­рен­дум на ни­воу гра­да ка­да се ме­ња тра­са јед­не ауто­бу­ске ли­ни­је.

Да­кле, не­мој­те да при­ча­мо о де­мо­кра­ти­ји ако пи­та­ње као што је члан­ство у НА­ТО-у не иде на рер­фе­рен­дум. Ме­ђу­тим, у Цр­ној Го­ри је ја­сно да ели­та на вла­сти по­ку­ша­ва да из­бјег­не ре­фе­рен­дум јер стра­ху­је ка­ко би он мо­гао да бу­де за­вр­шен. До­но­си­те суд­бо­но­сну од­лу­ку за бу­дућ­ност Цр­не Го­ре, а не же­ли­те да о то­ме пи­та­те на­род за ми­шље­ње. Из­ви­ни­те, ме­ни је то пот­пу­но не­де­мо­крат­ски, али опет, то је ствар Цр­не Го­ре, ја то го­во­рим са­мо као по­сма­трач са стра­не. 


Извор: "Дан"Припремиле: КМ Новине 

Post a Comment

Молимо Вас да коментаришете у духу српског језика - искључиво ћирилицом! У супротном ће коментари вероватно бити уклоњени.