Вести:

петак, 17. јануар 2020.

Друга иницијатива - Наша обавеза и наслеђе - Један век од оснивања првих Здравствених задруга

Иницијатива за промовисање рада и успостављања здравствених задруга у Републици Србији има за циљ да укаже на значај модерног облика удруживања у здравствене задруге а у складу са глобалним трендовима.

#Zdravtsvene #Zadruge #Srbija


 • ЈАВНО СЛУШАЊЕ – НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРИЈЕ 
 • ПРОМОВИСАЊЕ РАДА И РЕИНИЦИРАЊЕ УСПОСТАВЉАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 • „ ДРУГА ИНИЦИЈАТИВА - НАША ОБАВЕЗА И НАСЛЕЂЕ - ЈЕДАН ВЕК ОД ОСНИВАЊА ПРВИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА НАКОН ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА“

Један од циљева јесте да се укаже на недостатке постојећег Закона о Задругама (2015) године а у циљу омогућавања формирања модерних здравствених задруга. Такође, овом иницијативом се указује на потребне промене у здравственом систему Републике Србије која се као и бројни други системи суочава са проблемима одрживости и даљег развоја.

Задруге представљају инспирацију новој генерацији младих која се налази у врло неповољном економском и друштвеном положају. До тога је довела и глобална финансијска криза 2007/2008. Млади су широм света присиљени да промене своје економско размишљање да би опстали на модерном тржишту које показује одређене неравноправности. И поред доминантности модела предузећа у власништву инвеститора на економским факултетима и школама се задругарство не обрађује довољно. Међутим, и поред ове чињенице, присутно је повећање интересовања како међу владама држава тако и у оквирима рада међународних организација попут Уједињених Нација (УН), Међународне организације рада (ИЛО), УН Организације за храну и пољопривреду (ФАО) о потенцијалу и значају задруга за побољшање животних услова и решавање кризе неједнакости. Резолуција 56/114 Главне скупштине УН о задругама и друштвеном развоју, УН нацрт смерница за стварање подстицајне средине за развој задруга и ИЛО препорука 193 о подстицању задругарства указују на нове тенденције и разјашњавају значај и улогу задругарства у модерном друштву.

Здравствене задруге су оцењене као вишеструко значајне и од стране Међународне Асоцијације здравствених задруга која је пружила подршку овој инцијативи. Наиме у извештајима ове организације се наводи да услед трансформација здравствених система на глобалном нивоу, здравствене задруге имају све већи значај а посебно у циљу решавања следећих проблема: прогресивно смањење (релативно селективне природе) у приступу здравственој заштити, посебно на релацији урбано-рурално; смањење употребе одређених услуга услед повећања цена; већи притисак на здравствене раднике да повећају своју продуктивност; растући јаз између потребе за персонализованим решењима у поређењу са стандардним који захтевају иновативна решења у здравственом систему; креатори здравствене политике су онемогућени да предложе јасна и дугорочна решења; расте приватни сектор у здравству и стимулише се развој профитно оријентисаних ентитета док задруге у великом броју случајева остају неукључене у развојне политике и др. Иста организација дефинише 3 основне карактеристике о потцењеном погледу на здравствене задруге: да су профитно оријентисане организације успешније од јавних и задружних; комплексност здравствено задружних организација; недостатак адекватних података о раду здравствених задруга у смислу пружања здравствене заштите и реаговања на здравствене потребе становништва. Један од основних предуслова оснивања и развоја овог облика удруживања јесте разумевање принципа пословања и организације. Анализом развоја здравствених задруга у 15 земаља (Аргентина, Бразил, Белгија, Аустралија, Канада, Колумбија, Француска, Италија, Јапан, Малесија, Сингапур, Шпанија, Шведска, Велика Британија и САД) утврђено је да су здравствене задруге у развоју и да постоји све већи број задруга који запошљава све више радника као и да се њихове функције усложњавају (заштита од ризика, превенција, пружање здравствене заштите на различитим нивоима, дистрибуција и развој лекова, клинике и др). Према извештају међународне Асоцијације Здравствених Задруга тренутно у Аустралији има 175 з.задруга које запошљавају 15,653 радника; у Белгији има 785 з.задруга које запошљавају 19.702 радника; у Бразилу – 1933 з.задруга које запошљавају 96.023 радника; у Канади – 130 з.задруга са 1.132 радника; у Колумбији 152 з.задруге са 17.383 радника, Француска – 1832 з.задруга са 17,383 радника; Италија – 6,756 з.задруге са 233,397 радника; Јапан – 145 з.задруга са 91,969 запослених; Сингапур – 4 са 2,271 радника; Шпанија – 507 з.задруга са 52.006 радника; Шведска – 298 з.задруга са 19.367 радника.

Међународне организације које се баве проблематиком задругарства такође сугеришу и да је у даљем развоју и иницијативи за оснивање и развој здравствених задруга добро користити информације из претходног наслеђа које у појединим државама могу бити врло богате.

Република Србија има богату историју здравственог задругарства, а посебно је значајан период од 1921-1941 године када је здравствено задружни покрет показивао изузетне успехе и значај који се огледао како у превентивном тако и куративном деловању, повећању једнакости у приступу здравственој заштити, побољшању социо-економских услова, здравственом просвећивању, институционалном повезивању медицине са пољопривредом у циљу бољег квалитета живота задругара и др. Историјски успеси које су препознали и други народи и преносили модел здравственог задругарства какав је постојао код нас указују такође на успехе које је тадашња држава, струка и задругари остварили (важно је поменути да међу државама које су преносиле одређене концепте здравствено задружног модела су били и Јапан, САД, Француска, Пољска, Бугарска, Румунија, Индија и др.). Здравствено задругарство је укинуто 1949. године када је интегрисано у здравствени систем тадашње Југославије. Краљ Александар Први Карађорђевић је био декларисан као први здравствени задругар и током свог живота је снажно подржавао здравствено задружно удруживање. Бројни наши великани медицинских наука (а међу њима и др Гаврило Којић као и Професори Милан Јовановић Батут и хрватски стручњак проф. Андрија Штампар ) су утицали на иницирање и развој овог облика удруживања у тадашњој држави имајући у виду тешко послератно наслеђе и значај оваквог покрета.

Данас, један век касније од инцијатива ових наших великана које су резултовале у оснивању већег броја здравствених задруга почев од 1921. године (постојале су и пре балканских ратова з.задруге, али у малом броју, док је омасовљавање у смислу оснивања већег броја на нивоу државе почело од 1921. године) , покреће се ова инцијатива за оснивање здравствених задруга, али у модерном контектсту и предлажу се модерни облици удруживања. Како задруге од почетка свог деловања имају сарадњу са законодавцима у циљу успостављања регулаторног оквира који препознаје разлике у пословању задруга, логичан је след догађаја да се након дуготрајне паузе у деловању овог облика удруживања (од 1949. године), оваква инцијатива покреће управо на јавном слушању у Народној Скупштини Републике Србије. Законом о Задругама из 2015. године, здравствене задруге се помињу, али се поставља питање о томе да ли важећи Закон омогућава све потребне активности здравствено задружног модела? Такође, треба назначити да су здравствене задруге након Првог

светског рата биле осниване по основу закона о земљорадничким задругама а тек је 30их година донесен Закон о здравственим задругама који је садржао све потребне специфичности за даљи развој овог облика удруживања. У овом случају се треба позвати и на ИЛО (International Labour Organisation) препоруку под бројем 193 – која говори о томе да задруге „треба третирати у складу с националним законима и правном праксом и под условима који нису неповољнији од оних који се односе на друге облике предузећа и друштвених организација“. Такође оно на шта треба скренути пажњу законодавцима јесте да се спрече услови који би директно нарушавали аутономију и независност задруга. Иако је понекад заштита државе значајна, а посебно у случајевима када се врши трансфер имовине у јавном власништву у нове моделе задруга, или када се врше именовања владиних дужносника у надзорне одборе не сме да наруши права и одговорности чланова!

Већ наведена ставка 193 ИЛО дефинише околности и за овај случај: „Владе треба да уведу мере подршке, где је то потребно, за активности задруга које постижу специфичне резултате друштвене и јавне политике, као што је подстицај запошљавања или развој активности од користи социјално запостављеним групама или регионима. Такве мере могу укључивати, између осталих и пореске олакшице, зајмове, дотације, приступ програмима јавних радова и посебне одредбе о набавци.” Оно што је важно јесте да се владина подршка задругама не сме изједначити с владином контролом задруга.

Ове смернице је потребно узети у обзир приликом формирања или ревизије националне политике о задругарству. Ту се експлицитно наводи следеће:

- Држава не би требала подржавати задруге само зато јер су задруге већ због тога шта и како раде на темељима конкурентности поред свих осталих облика пословања

- Задруге не смеју бити инструмент државе и морају деловати аутономно


Држава треба да обезбеди задругама независност од државе, док није препоручљиво да то буду инструменти државне политике, програма техничке подршке, канали за дистрибуцију субвенционисаних зајмова и дефицитарне робе, форуме за политичку индоктринацију, начине за формализацију неформалне економије – јер задруге заиста доприносе друштву онда када послују у складу са својим начелима!

У историји су честе ситуације у којима држава види развој задруга као кључан алат своје политике (на пример у дистрибуцији услуга у појединим економским секторима, у смањењу незапослености или сиромаштва..). Значајан број држава је укључивао задруге и у своје страгије у борби против сиромаштва због доказане способности да економски мобилишу оне који немају имовину! То је као резултат довело до повећања донација и додатна финансирања кроз међународне пројекте!

У савременом контексту, задругарство је донекле почело да преузима и функције у дистрибуцији услуга које је раније имао јавни сектор (посебно у државама северне Европе). Задруге нису чаробно решење за све оне проблеме где јавни сектор нема одговор али је чињеница да имају могућност да нађу додатни људски и финансијски капитал који даље утиче на поврат улагања и оснивање нових задруга. При томе, ове активности задруга су мотивисане друштвеним исходима, а не простом економском користи чланова. Итајлија је такође држава која јако добро користи капацитете задруга па и здравствених.

Тиме што се формирају представничке платформе на нивоу индустрије или сектора, задружни покрет има могућност да оснива стратешка партнерства с државом у циљу рада на закононима и регулативама који ће бити корисни за задруге са начелом поштовања аутономије и независности задруга. Бележењем успеха и потреба за одређеним законодавним структурама позив на промену законодавних подручја ће добити кредибилитет и садржај. Тако се отвара и могућност за даљу сарадњу са незадружним секторима на пример са синдикатима, непрофитним предузећима, добротворним организацијама и др. Задругарство такође има значајан утицај на привредни развој те и у улози у борби против сиромаштва и неједнакости. Потрошачке су се задруге у Еуропи, Јапану и Северној Америци током 1980-их почеле борити и против уништавања животне средине тако што су развијале еколошке производе и промовирале зелену потрошњу. Пољопривредне су задруге такође почеле производити еколошку храну да би задовољиле растућу потражњу и заштитиле здравље пољопривредника од штетног деловања пестицида, док су рибарске задруге почеле упозоравати на загађење вода узроковано индустријским отпадом и канализацијом. Задруге су такође почеле утицати и на регулацију заштите животне средине као и у охрабривању потрошача да промене свој животни стил. Такође, задруге се везују за локалне заједнице, задовољавају своје потребе и на локалном нивоу што се огледа у куповини квалитетне хране по приступачним ценама, трговањем локалним производима, стварање радних места у локланој заједници и др. Стога су и у том смислу задруге врло корисне. Осим тога, задруге утичу на преуређење друштва што је у складу са основним начелима задругарства. Формирање глобалне задружне заједнице благостања потиче још од формирања прве модерне потрошачке задруге у Рожделу у Енглеској о коме су писали и Чарлс Гиде, Алфонс и Доримен Дежардин и др. Задруге су кроз историју показале да могу мењати друштво!

Здравствено задружни модели су као и други типови задруга склони саморегулацији, а проблеми код нерегулисаних тржишта имају штетне и значајне последице које смо могли да увидимо код глобалне финансијске кризе из 2007-2008 године када су финансијски инструменти били осигурани „токсичном имовином“ и довели до краха светских тржишта. Као суптротност таквом облику пословања, задруге које су сложне саморегулацији, послују изразито трансапрентно и одговорно а да би саморегулација била успешна потребно је да укључује поштење, бригу за друге и друштвену одговорност. Дакле, задруге треба да укључују високу етичку компоненту у свој рад. Стога је такође важно законом спречити формирање лажних задруга! Да би се разумео значај и начин рада задруга од велике је важности у академско и струковно образовање уврстити адекватне програме који би обучавали нове стручњаке за задругарство. Развој и будућност развоја задруга треба у континуитету подстицати и кроз научна истраживања која су обавеза надлежних савеза ал ии научно истраживачких институција са којима задруге треба да имају висок степен сарадње. Такође, међународна подршка треба да посотоји а у циљу даљег развоја здравствено задружног покрета.

ДИСКУСИЈА:

 • - Задругарство у Србији – осврт на претходни период
 • - Историјски успеси задружних покрета у Србији
 • - Изазови здравственог система у Србији и свету
 • - Примери развијених здравствених задруга у свету и примена у Србији
 • - Правни аспекти рада здравствених задруга
 • - Економски аспекти рада здравствених задруга
 • - Медицински аспекти рада здравствених задруга
 • - Остало... 

ИЗАЗОВИ ЗДРАВСТВЕНОГ ЗАДРУГАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ 1918-1949 ⇗

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

др Јасмина Вучић Пеев: Боље спречити него лечити - БЕСПЛАТНA медицинска превенција - КМ Новине

др Јасмина вучић Пеев: Боље спречити него лечити - БЕСПЛАТНA медицинска превенција #Zdravlje #Hrana #Srbija #Život #Medicina #Meso #Povrće #Voće Видимо да комисије за скупљање доказа против НАТО криминалаца не напредују. Ни медицинска удружења специјалиста за канцерогена обољења не могу да објаве ни најмањy статистику о малигним обољењима.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

После бомби више деце има рак - КМ Новине

После бомби више деце има рак #NATO #Zločin #Ubice #Bombardovanje #Tumor #Epidemija #Deca У централној Србији, према званичним подацима Регистра за рак Института "Батут", од НАТО агресије до 2015. године оболевање од малигних тумора повећано је за 29,3 одсто, а умирање за 19,1 одсто. Забрињавајуће су и процене Међународне агенције за истраживање рака за 2018.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Зарад политичких поена Вучић угрозио здравље тешко оболелог детета (ВИДЕО) - КМ Новине

Зарад политичких поена Вучић угрозио здравље тешко оболелог детета (ВИДЕО) #Grip #Epidemija #Zdravlje #Smrt #Pacijent #Onkologija #Vučić #Virus #Maska У оквиру своје кампање под називом "Будућност Србије", Вучић је обишао службу Хематоонкологије са стерилним блоком и прибегао ужасном потезу угрожавајући живот малолетног пацијента!


КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
Извор: КМ новине    :: © 2014 - 2020 ::    Хвала на интересовању

Зоран Влашковић: Вокер директан кривац за НАТО жртве Албанаца али и других

И у најновијој јануарској посети Косову и Метохији, Вилијем Вокер опет понижавао и пљувао Албанце на Косову

 #Вилијам #Вокер #Рачак #Лаж #Намештаљка
Вилијам Вокер међу Шиптарима

Пише: Зоран ВлашковићВилијам Вокер је директни кривац за НАТО жртве Албанаца током бомбардовања Југославије 1999. године, 209 њих, којима Албанци не желе да подигну никакав споменик а Вокер је и овог јануара 2020.г. одбио не само да посети ова места, већ ниједном речју није поменуо албанске жртве НАТО бомбардовања Југославије које је он покренуо измишљањем случаја Рачак. Вокер је био директни окидач за убиство тих албанских цивила.

Вокер је конкретно много задужио Албанце измишљеном афером Рачак, Гебелсовом фашистичком лажи, који је и довела до проглашења независности Косова, тако да је његова улога на Косову код Албанаца значајна.

Но, несхватљиво је колико су данас Албанци на Косову и Метохији привржени антицивилизацији, антидемократији, античовечанству... и свему ономе што се зове ненормално.


Откривање пре пар година споменика живом фашистичком Гебелсу у Рачку, пензионисаном америчком генералу убици и лажову Вилијему Вокеру само је потврда албанској привржености антидемократији!

Вокер је конструисао лаж у Рачку, (15. јануар 1999.г.) што је био повод и окидач бомбардовања Југославије 1999. године. Званично и чињенично на шакама 37 од 40 тела албанских терориста у Рачку методом парафинске рукавице откривене су барутне честице, што је доказ да су погинули непосредно пре смрти руковали ватреним оружјем, односно да су учествовали у борби, односно да су били терористи!


На њиховој преобученој одећи није било бушотина од никаквих метака, што је уз друге доказе, то један од крунских доказа да се радило о албанским терористима и никоме другоме.

Но, фашистички Гебелс, Вокер је пре истраге лансирао лаж, да у Рачку нису убијени албански терористи већ цивили!?

После изношења доказа Слободана Милошевића пред Хашким трибуналом да су у Рачку вођене борбе против албанских терориста и да су погинули били припадници илегалне терористичке ОВК, из оптужбе против генерала Небојше Павковића, Владимира Лазаревића и осталих, овај случај је избрисан.


Фашиста и гебелсовац Вокер је ординарним лажима повукао окидач за НАТО бомбардовање Југославије. У том фашистичком НАТО бомбардовању на Косову је погинуло и 209 цивила Албанаца! Убио их је директно гебелсовац Вокер!

Несхватљиво је зашто су данас Албанци, и овакво Косово, привржени толико Америци, НАТО – у, Вокеру... највећим убицама данашњице, кад се зна да су им управо они нанели највећа зла у последњих деценију и по! Последице тих зала Албанци и данас смртно осећају на Косову!

И овог јануара 2020. године, када је Вокер дошао да наводно формира владу у Приштини, Вокер је одбио не само да посети места на којима су страдали алб ански цивили од НАТО бомби већ ниједном речју није поменуо ове жртве НАТО – а за које је је он, Вокер директни кривац.


Ево правих чињеница : НАТО напад на конвој косовских избеглица на путу код Ђаковице, 14. априла 1999.г. на западу Косова и Метохије је резултирао убиство 73 и рањавање 36 цивила Албанаца. Тада су убијена 23 албанска детета а најмлађе међу њима је имало само три и по месеца! Директан кривац Вокер.

Највећи НАТО масакр појединачне „колатерална штете“ се десио 14. маја 1999, када је НАТО авијација бацила 10 бомби на село Кориша, код Призрена, убивши 87 цивила Албанаца а више од 40 је рањено. Директан кривац Вокер.

У бомбардовању затвора Дубрава код Истока у Метохији 19. и 21. маја 1999.г. погинуло је више од 40 затвореника Албанаца, од којих 19, од 26 њих укупно, су били терористи УЧК! Директан кривац Вокер.
И гле чуда цивилизације! Албанци не желе да подигну споменик својим сународницима, 209 њих цивила, жене, деце..., које су директно убили НАТО – фашисти, албански пријатељи, већ подижу споменик фашисти гебелсовцу који је буквално наредио и повукао ороз за убиства Албанаца и свих других овде.

Американци су одбили и да на овим местима убистава Албанаца поставе било какво спомен обележје уз речи – ''Не занима нас таква историја и Албанци су безвредни''.

Од бачених, забрањених, НАТО касетних бомби, до сада је на КиМ погинуло више од 115 Албанаца док су 450 њих остали трајни инвалиди!? Споменик фашисти и гебелсовцу пензионисаном америчком генералу убици Вилијему Вокеру у Рачку истински застрашује, понижава и брука цивилизацију и човечанство уопште ОВДЕ⇗.А последице изручених уранијумских НАТО бомби на 112 локација на Косову и Метохији данас апсолутно највише осећају Албанци јер сваке године, према прознању Приштине, на Косову се открије око 1300 нових оболелих Албанаца од малигних болести. И опет је за то директан кривац Вокер.ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Рено Жирар: Вокер је лажирао Рачак да би НАТО бомбардовао Србију - КМ Новине

Новинар "Фигароа": Шеф мисије ОЕБС 1998. представио војнички сукоб као масакр цивила Догађаји у Рачку били су вешта манипулација ОВК да би изазвали међународну војну интервенцију против Срба, у чему су имали здушну подршку тадашњег шефа мисије ОЕБС Вилијама Вокера. Овокаже еминентни репортер француског "Фигароа" Рено Жирар, сведок дешавања тих дана на Косову.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

ЏАРЕД ИЗРАЕЛ О ''СЛУЧАЈУ РАЧАК'': Срби су жртве срамне завере са лешевима - КМ Новине

ЏАРЕД ИЗРАЕЛ О ''СЛУЧАЈУ РАЧАК'': Срби су жртве срамне завере са лешевима Џаред Израел, за „Новости", двадесет година после догађаја у Рачку. „Хјуман рајтс воч" директно кумовао НАТО агресији на СРЈ. #Vesti #Kosovo #Metohija #Srbija #Zločin #Raćak #Vilijam #Voker #Fabrikovanje #Fake_news #Lažna_Vest

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Највећа лажна вест с краја 20. века: Случај Рачак и пружање легитимитета од стране медија на српском данас - КМ Новине

Највећа лажна вест с краја 20. века: Случај Рачак и пружање легитимитета од стране медија на српском данас #Račak #Masakr #Laž #Vilijam #Voker #Amerika #NATO #Agresija Само још сила може да одржи резултате и последицу разоткривене пресне лажи која је била повод за бомбардовање српског народа 1999.
author-pic Аутор: Зоран Влашковић

Дугогодишњи је новинар листа "Јединство" који се до 1999. године штампао у Приштини. Вишеструки је добитник награде матичног листа за најбољег новинара године. Аутор је три књиге о Косову и Метохији.

Први је обишао караулу Кошаре после окупације КиМ од стране НАТО-а, први фотографисао немачке војнике окупаторских снага на бункерима из Другог светског рата које су такође Немци саградили на северу КиМ. Данас је сарадник многих гласила у Србији али и широм света где се издају листови на српском језику.

Рођен је и живи у Косовској Митровици.

Извор: КМ Новине    :: © 2014 - 2020 ::    Хвала на интересовању

четвртак, 16. јануар 2020.

Србима у селу Новаке украдено две тоне пшенице

У селу Новаке код Призрена, Спаси Андрејевићу украдено око две тоне пшенице

#Косово #Метохија #Срби #Новаке #Крађа #Злочин
Новаке

Непознате особе, по досадашњој пракси највероватније Шиптари, Андрејевићу су украле око две тоне пшенице, ускладиштене у згради бивше школе, недалеко од његове куће.

Андрејевић је за РТС рекао да је јуче приметио да у згради, коју уназад 15 година он и преостали Срби у селу Новаке користе зграду за складиштење летине, нема 40 џакова жита.

Обијен је прозор зграде, а случај је пријавио такозваној "косовској полицији", која је извршила увиђај.

Каже да та "полиција" до сада није решила ни један случај крађе, тако да не очекује да пронађу лопове ни у овом, последњем.
Андрејевић је додао да је у једном делу зграде бивше школе смештена амбуланта и да је и тај део обијен и однет један лежај.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Пожари и провале на имањима повратника на Косову и Метохији - КМ Новине

Пожари и провале на имањима повратника на Косову и Метохији Српским повратницима у Жачу код Истока изгорели су делови шумских забрана у пожару који се проширио са околних њива у власништву Албанаца, а насртаји на имовину српских повратника на Косову и Метохији забележени су и у селу Новаке код Призрена.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Новаке: Србе повратнике прогоне некажњавањем злочинаца - КМ Новине

Новаке: Србе повратнике прогоне некажњавањем злочинаца Крађе и пљачке су све учесталије а разбојници се не устручавају ни да обију кућу за коју процене да је по њих "безбедна". Tачније, уколико је пуста или тек понеки старац борави у њој. Небрига о овдашњим Србима као и одбијање тзв "косовске полиције" да учини нешто по питању безбедности, охрабрили су пљачкаше.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Опет разбијени прозори на амбуланти у метохијском селу Новаке - КМ Новине

Опет разбијени прозори на амбуланти у метохијском селу Новаке Непознати починиоци, највероватније албанске националности, разбилису прозорска стакла на амбуланти Здравственог центра Призрен у селу Новаке. Што је трећи напад на ово село од почетка године а већина их не буде пријављена.КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
Извор: КМ новине    :: © 2014 - 2020 ::    Хвала на интересовању

среда, 15. јануар 2020.

Сулејмани присуствовао одсецању глава Србима у БиХ, тврде ''Новости'' у јеку кампање за оправдање његовог убиства

Иранска национална гарда прва инострана паравојна формација која је дошла да учествује у рату 90-тих година прошлог века у БиХ, тврде "Вечерње новости" у јеку светске кампање оправдања убиства генерала Сулејманија.
Чан Председништва БиХ Шефик Џаферовић се за време грађанског рата у БиХ, као начелник Центра за безбедност Зенице, сусрео са недавно убијеним иранским генералом Касемом Сулејманијем, подаци су до којих тврде да су дошле "Новости" и то из "дипломатских" али анонимних извора у Сарајеву.

- Џаферовић, који је познат по томе што је за време рата издавао и босанска документа припадницима злогласног одреда "Ел муџахедин", сусрео се и био је у координацији са иранским генералом Сулејманијем где год је требало да учествују припадници Иранске националне гарде у нападима и злочинима на Србе и српске положаје - истичу "Новости" позивајући се на свој анонимни извор.


Према информацијама извора "Новости", Сулејмани, вођа елитног одреда "Кудс" Иранске националне гарде, један од најмоћнијих људи Блиског истока који је убијен недавно у ваздушном нападу САД у Ираку, учествовао је и лично у грађанском рату у БиХ 1993. и 1994. године (када се и сусрео са Џаферовићем), а већ у мају 1992. године у такозваној Армији БиХ имао је двадесет специјалаца иранске војске, који су атаковали на српске положаје.

Боравак у БиХ Сулејмани је образлагао својом познатом изреком "Где год је муслиманима потребна помоћ, ја сам ту".

Иранска национална гарда је, захваљујући генералу Сулејманију, била прва инострана паравојна формација која је почетком 1992. године доспела у БиХ и наредних ратних година чинила најмонструозније злочине над Србима, пише овај лист.

- Сулејмани је био присутан у БиХ и када су муџахедини ликвидирали Србе одсецајући им главе са чим је Џаферовић био упознат али није предузео ни један корак да се починиоци тог гнусног злочина приведу правди - истичу "извори" овог листа.

За време рата Сулејмани је у БиХ, како тврде "дипломатски извори" за "Новости", дошао као и остали припадници Иранске националне гарде, преко луке Плоче, а били су стационирани у Какњу, Високом, Игману, Травнику, Зеници и Фојници.


Писање листа "Новости" доводи много тога у питање а споран је и ауторитет редакција која је писање овог листа свела на таблоидно и непроверено "извештавање" које је све чешће веома сумњиво и очигледно наручено у сврху режимске пропаганде. Није потребно наводити још једну жалосну чињеницу да се Србијом управља из једног центра а то није Влада Србије већ америчка амбасада.

Сам чин убиства Сулејманија, који је одобрила америчка влада из Вашингтона, изазвао је огромну буру незадовољства у свету. Оправдано јер отворено планирање и извођење убиства високог држаног званичника и функционера било које земље, зато што се њеној Влади тако хоће, злочин је међународног карактера и води свет у општи рат. Ово се потврдило већ неколико дана касније када су у више наврата нападнуте америчке базе и убијено више америчких војника. Нападе су извели незадовољни Ирачани који су отворено огорчени на америчку Владу. Пре свега јер је Сулејмани највише успеха показао у сатирању исламских терориста и то управо оних за које се тврди у овом тексту да их је у Босни водио а које, такође више пута потврђено, директно финансира и помаже у оружју и опреми управо званични Вашингтон. Све скупа нема смисла осим када се за тачку пресека узме чињеница да је онај који је на терену готово збрисао америчке поданике - убијен од стране америчке Владе  због чега је у свету додатно угрожен њихов "углед". Због тога Америка сада масовно покушава да оправда убиство званичника друге државе, што истинитост оваквих текстова, заснованих на "дипломатским" али неименованим изворима, поприлично доводи у питање.

Не може се ни искључити ни Сулејманијева умешаност и учешће у рату у Босни али се, макар у овом тренутку, на прво место мора поставити чињеница да је Америка остала светски агресор број 1., да је у Србији главни кормилар растакање државе и комадања српске територије, да је предводила, подржавала и дан данас подржава геноцид против Срба и да све што се чини под њеним покровитељством предтсвља немилитантну али разорну непријатељску силу у Србији. У било ком смислу подржати политику званичног Вашингтона у Србији представља саучесништво у многим злочинима.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Амерички новинар: Не верујте невладиним организацијама које финансира Вашингтон - КМ Новине

Вашингтонски новинар Вилијам Блум каже да америчка влада финансира невладине организације по целом свету и да треба бити сумњичав према свакој НВО коју финансирају Сједињене Америчке Државе Блум је за данашњу Политику рекао да је тешко пронаћи иједну државу на свету где америчка НВО није активна јер, како каже, они увек траже места где могу дестабилизивоти владе или подржати њихове опозиције.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Џорџ Семјуели: Уколико Србија жели да буде пријатељ са Америком, мораће да се одрекне свих националних интереса и да прихвати њихов диктат - КМ Новине

Џорџ Семјуели: Уколико Србија жели да буде пријатељ са Америком, мораће да се одрекне свих националних интереса и да прихвати њихов диктат „Проблем је што су Срби од почетка погрешно схватили циљеве Запада уопште, као и Сједињених Држава посебно. Срби су, нажалост, живели у прошлости.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Америчка војна консултантска фирма одговорна за Олују и такозвану ОВК сада ''ради'' у Украјини - КМ Новине

Непосредно пре него што је постао део Л-3, МПРИ је обучавао припаднике Ослободилачке војске Косова, која је вршила масакре Срба и Албанаца, а командант америчких снага током косовске кампање 1998. није био нико други до Банц Кредок.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Четири америчка војника силовала две девојчице у Кијеву - па ослобођени - КМ Новине

Четири америчка војника у Кијеву силовали су две девојчице од 12 и 13 година па ослобођени због дипломатског имунитета. Полиција је успела да лоцира и задржи у једном од ресторана сву четворицу, али су морали да их пусте пошто амерички војници уживају дипломатски имунитет - онакав какав имају и у Србији.

КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
Извор: КМ Новине    :: © 2014 - 2020 ::    Хвала на интересовању

уторак, 14. јануар 2020.

Фајненшел Тајмс: ЦИА прве дронове користила у Босни да осматра српску војску

Недавним убиством генерала Kасема Сулејманија, другог најмоћнијег човека у Ирану и команданта елитних јединица Иранске револуционарне гарде, означена је по први пут спремност САД да своје најсавременије војне дронове употребе против највиших званичника других држава.

#Србија #САД #рат #Босна #Оружје #војска #Дрон
Дрон "Предатор" какви су коришћени у Босни
 
Оваквом одлуком председник Трамп је на једној страни задовољио интересе најконзервативних кругова у америчкој и израелској политици али је на другој за себе отворио нове проблеме.

Наиме, и овај пут су и сам врх НАТО савеза као и његове најважније чланице остали необавештени о таквој намери САД-а чиме су у повећани ризик доведене њихове трупе које су стациониране у Ираку и другим државама Блиског Истока.

Али свакако најтежа последица за овакву акцију САД је да су по први пут Шити и Сунити показали знакове јединства према америчкој спољној политици. Не само да су стотине хиљада Ирачана испратили посмтрне остатке генерала Солеманија него су чак и ирачки парламент и влада затражили да америчка војска што пре напусти територију Ирака.

Овај догађај је био повод за многе војне аналитичаре и медије да направе детаљнију анализу употребе дронова у војне сврхе. У томе смислу и врло угледни британски Фајненшел Тајмс доноси текст у коме наводи да је америчка војска по први пут користила дронове, али само као средство за осматрање, у првом заливском рату 1991. Извештај објављен након рата показује да је за све време „Пустињске олује“ макар један дрон стално био у ваздуху и у акцији.


Оно што је нама од посебног интереса и у светлу недавно објаљених података из британских националних архива, је податак да је 1993. године ЦИА купила 5 дронова типа Гнат, прототип који је развијан за потребе Пентагона и њихов будући смртоносни Предатор дрон. ЦИА је како се наводи, овде дронове користила у рату у Босни за за праћење кретања тенкова и трупа српске војске.
Од 2001. амерички Пентагон почиње да редовније користи поменути Предатор и процењује се да је само за време председника Обаме у Пакистану, Сомалији и Јемену извршено преко 563 напада што је имало за последицу страдање и неколико стотина цивила као тзв. „колетералне штете“. Председник Трамп наставља употребу дронова и изван конвенционалних бојних поља.

То наравно не посматра мирно ни Русија када 2018 председник Путин објављује да Русија развија дрон на нуклеарни погон и са интерконтенталним дометом под називом „Посејдон“. Kоје све домене употреба донова може имати показало се и прошле 2019. године када су масовним нападом дронова и пројектила запаљена и значајније оштећена нека од главних нафтних постројења у Саудијској Арабији. Док је Саудијска Арабија за тај напад оптуживала Иран, власти у Техерану су то порицале.

КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
Извор: ИН4С    :: © 2014 - 2020 ::    Хвала на интересовању

понедељак, 13. јануар 2020.

Божић на Косову и Метохији прослављен по светоотачком православном предању (ВИДЕО)

Готово да се више и не говори о томе какво је заиста стање у Српској православној Цркви на Косову и Метохији. А оно је већ деценију можда најгоре од свих епархија у српским земљама овог дела света.

#Косово #Метохија #Божић #Православље #Епархија #Рашко_призренска #Егзил


Наиме, црквени пуч извршен у Епархији рашко - призренској  2010. године, довео је до успостављања неканонског и неправославног поретка. Лаике је било лако заварати тако што је безакоње забашурено иза мантија свештеника послушних људској власти а не Богу, и зидина узурпираних храмова под диктаторским обликом теократије узурпатора трона Епархије рашко - призренске Теодосија (Шибалића) уз подршку београдских синодалаца и неоколонијалних режима у Србији. Прогон је привремено утихнуо али он непрекидно траје саботирањем основних акивности и пројавама планова о коначној "ликвидацији" центара око којих се окупљају прогнани верници и монаштво при јединој канонској а прогнане Епархије рашко - призренској у егзилу, под духовним вођством на правди Бога прогнаног епископа Артемија.

Ипак, верници истрајавају и црквени живот се мање-више ревитализовао и у овом делу ЕРП у егзилу нарочито од када је манастир Светог Саве добио нову богомољу у којој се верни народ молитвено окупља. Тако је било и овог Божића који је послављен по неизмењеним и канонским правилима богослужења и светоотачког предања на радост свих правоверних.

Свету Литургију, којој је присуствовало стотинак верника, служио је протосинђел Дамјан а саслуживао јереј Игор. На крају службе прочитана је Божићна посланица Епископа ЕРП у егзилу, Г.Г. Артемија након чега се велики број верника сјединио са Господом кроз Свето Причешће. Затим је ломљена чесница а на крају су деци подељени Божићни пакетићи.

Радост и духовно окрепљење су надвладали сва друга осећања којима су, услед начина живота којим живе,  подложни Срби на Косову и Метохији а осећање радости је даље пренето и у домове у којима је настављена прослава Божића.

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО:

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Косово и Метохија: Бадње вече у Жеровници, манастир Светог Саве ЕРП у егзилу (ВИДЕО) - КМ Новине

Иако прогнана са Косова и Метохије, Српска православна Црква је и ове године свечано прославила Бадњи дан и паљење бадњака на светој косовско-метохијској земљи Наиме, канонски поредак Српске православне Цркве на Косову и Метохији драстично је нарушен незаконитим прогонством епископа рашко-призренске епархије, владике Артемија, и узурпацијом храмова и администрације од стране незаконитог епископа Теодосија доведеног из политичких разлога у шта смо имали прегршт прилика да се уверимо током претходне деценије.ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Светоотачко и црквено предање о правилној прослави Божића - КМ Новине

Светоотачко и црквено предање о правилној прослави Божића За многе православне Србе, карактери веровања и делова обичаја који се разликују не само од села до села већ и од куће до куће, збуњујући су јер их препознајемо као стране нашој православној вери.
ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Тихе годишњице насиља над ЕРП у егзилу и њена победа над светом - КМ Новине

Међу свим оним силним годишњицама и датумима "на данашњи дан", нигде нећете моћи да нађете податак о некој од годишњици насиља над најобесправљенијим делом српског народа, оном који је остао веран Епархији рашко - призренској у егзилу.КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
Извор: КМ новине    :: © 2014 - 2019 ::    Хвала на интересовању

недеља, 12. јануар 2020.

ЈАВНО ИЗВИЊЕЊЕ редакције КМ Новина др Дејану Милановићу

Редакција КМ новина се јавно извињава др Дејану Милановићу из Грачанице због пропуста насталог у раду када је грешком објављена фотографија на којој се он налази.
У тексту под насловом "Иван Максимовић: Власт безочно опљачкала хуманитарну помоћ намењену Србима на КиМ" , објављеном на нашем порталу 11.01.2020. године, дошло је до ненамерног и грубог пропуста када је грешком објављена фотографија на којој се налази др Дејан Милановић из Грачанице.

Грешка је настала тако што један од актера наведеног текста носи сслично име а ради се о Дејану Миладиновићу, члану СНС-а и Привременог органа Скупштине Града Приштине, који је представник локалног одбора за Доњу Брњицу а не о доктору медицине Дејану Милановићу, некадашњем директору Дома здравља у Грачаници, чију је фотографију наша редакција објавила грешком.

Фотографија је убрзо уклоњена али редакција осећа моралну обавезу да се, због грешке настале у нашешем раду, јавно извини и то предочи својим читаоцима како не би дошло до забуне и на тај начин нехотично био повређен углед др Миладиновића, што никако није била намера.

Овим путем се јавно извињавамо и др Милановићу и нашим читаоцима због пропуста у раду.


Редакција КМ НовинаКМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
Извор: КМ новине    :: © 2014 - 2020 ::    Хвала на интересовању

субота, 11. јануар 2020.

Иван Максимовић: Власт безочно опљачкала хуманитарну помоћ намењену Србима на КиМ

"Где новац звечи, правда јечи"- каже изрека, непогрешива као свака народна.

Прилагодиле: КМ Новине • Представљајући јавности програм "Србија 2025", Александар Вучић је 28.децембра сада већ прошле године, рекао да ће Kанцеларија за Kосово и Метохију добити додатних 150 милиона евра. Свакако импозантна цифра, иако није навео колико ће то укупно бити, ако се ово већ додаје на постојећу.

Пише: Иван Максимовић (дописник из Косовске Митровице)Но, добро се сећамо Вучићевог перформанса и маркетинга преко леђа косовских Срба, када се са њима састао у Лапљем Селу код Грачанице, након убиства Оливера Ивановића јануара 2018. године. Јавност је тада могла у телевизијском преносу да прати својеврсну лицитацију проблема Срба са KиМ коју су, преко отворене линије пратили и сви министри Владе Србије, те тако и реаговали, а Вучић би повремено, током разговора, рекао: "Ево, добио сам поруку из Владе..."

Kао што на лицитацији бива, прстом је показивано ко ће када добити реч и они су представљали своје проблеме и потребе а Вођа би, у улози председавајућег, оглашавао "купце" њихових проблема који су их решавали подстакнути хуманим или другим разлозима (неки од њих су високопозициони режимски "сарадници").

Понижавајуће, свакако. Али, ако ће нешто да реши проблеме онда је то Србима са Kосова и Метохије прихватљиво, па како год. Јер они не живе само у срединама у којима не могу да нађу посао, већ у срединама у којима не могу ни самостално да обављају ма какву делатност јер нема ни говора о томе да би могли да учествују на ионако ојађеном албанском тржишту у покрајини.

Вучић је тада окупљене Србе позвао да му кажу шта им недостаје, у чему Влада Србије може да помогне, али да новац "не иде у бунар", већ "у оно што ће осетити у својим животима и животима своје деце".


Читав догађај, иако са дозом гнушања због префорсираног маркетинга па и преко муке ојађеног народа, јавност је ипак позитивно прихватила јер је доста проблема "решено".

Kако је решено и како се даље решава видимо на примеру Срба из Грачанице и околних села на основу сазнања до којих је дошао Магазин Таблоид. Оно што се дешава у српским срединама када Вођа није ту, а никада није, може се укупно свести на самовољу и апсолутну малверзацију, чист облик криминала.


ЧИТАЈТЕ "МАГАЗИН ТАБЛОИД" 
http://www.magazin-tabloid.com/casopis/Недалеко од Лапљег Села, у зони коју територијално покрива Привремени орган Скупштине града Приштина са седиштем у Грачаници, помоћ Републике Србије за развој пољопривреде на Kосову и Метохији расподељенаје шаком и капом али не онима којима је најнеопходнија већ "рођацима, пријатељима, и страначким пајтосима" тврде пољопривредници овог краја.

"Председник Вучић није ни слутио да ће људи на челу институција Србије на Kосову и Метохији, притом и ''угледни'' чланови СНС-а селективно на основу сопствених критеријума, родбинских, кумовских и пријатељских веза делити помоћ државе.

Тако је све углавном завршавало у рукама оних који су је препродавали или је ни по једном основу ни категоризацији не заслужују, јер су своје оранице давно уновчили продавши их Албанцима за позамашне своте новца"
наводи наш извор из обесправљеног и незаштићеног српског народа на KиМ због чега је нужно да његов идентитет остане познат само редакцији.

Оно што се даље чинило Срби са Kосова и Метохије су свакако осетили у својим и животима своје деце и то као недостатак који је отишао у бунар функционера Српске напредне странке.


Наиме, Љубинко Kараџић, челни човек Скупштине града Приштине, институције државе Србије, измештене у Грачаницу, уз помоћ сестрића, некада "градоначелника" овог села по сепаратистичком систему а данас актуелног државног секретара у Министарству привреде Републике Србије, Бранимира Стојановића и још неколицине страначких колега и блиских сарадника, одлучио је да помоћ подели страначким кадровима СНС-а а не пољопривредницима који испуњавају услове расписаног конкурса за доделу помоћи у садницама воћа и пољопривредној механизацији.

Љубинко Караџић, Бранимир Стојановић, и Бранимиров бивши и садашњи колега Владта Костић

Извор Магазина Таблоид наводи да "саднице воћа, које је у циљу развоја воћарства на централном Kосову поделила држава Србија, у највећем броју случајева додељене су људима који и не планирају да се баве воћарством. Саднице су биле део плана о унапређењу опстанка српског народа али су их добили они који су их одмах после тога распродали. Подела подстицајних средстава у виду механизације за развој пољопривреде, према сведочењима пољопривредника пријављених на овај конкурс, извршена је негативном селекцијом па су она тако подељена онима који су своја пољопривредна земљишта већ продали Албанцима за велике своте новца".

У овим пословима нарочито предњачи члан СНС-а и члан Привременог органа Скупштине Града Приштине и представник локалног одбора за Доњу Брњицу Дејан Миладиновић звани Ђура. На листи за доделу пољопривредне механизације углавном се налазе чланови његове уже и даље родбине, пријатељи и они који су своја имања већ продали Албанцима.


Уредба Владе Србије о посебном начину обраде података садржаних у катастру земљишта за Аутономну покрајину Kосово и Метохија, од 8. децембра 2011. године, према којој су катастарске књиге скениране и предате албанским сепаратистичким (наводно "Привременим" институцијама самоуправе у Приштини"), онемогућила је државне органе да уносе даље измене у катастарске књиге. Ово су као погодност искористили "пољопривредници" без имања као доказ да поседују земљу, доносили су потврде издате од службе српског катастра које се управљају по "замрзнутим" подацима.

Тако је Срђан Милићевић из Лапљег Села продао је земљу Албанцима а од Привременог органа Скупштине Града Приштине добио је сејалицу за пшеницу у вредности од 6.000 евра.

Мештани Лапљег Села знају да је Милићевић лични пријатељ Љубинка Kараџића, Председника привременог органа Скупштине Града Приштине чије је седиште у Грачаници. Осим што се не бави пољопривредом, Милићевић поседује ресторан у Лапљем Селу а који је Љубинко Kараџић претворио у приватни изборни штаб "Српске листе" током недавних илегалних тзв "косовских" избора.

Бранислав Лекић из Преоца је добио прскалицу за жито у вредности од 800 евра, а земљу је продао Албанцима што је мештанима Преоца такође веома добро познато.

Миодраг Милићевић из Доње Брњице, живи у Нишу где му је и супруга запослена у неком од јавних предузећа. Мештани Доње Брњице тврде да је земљу продао Албанцима али он ипак "испуњава услове" јер је у родбинској вези са Дејаном Миладиновићем - Ђуром.

Тако је Миодраг од свог рођака, галантног само када се дели бесплатна помоћ, добио рото-фрезу у вредности од 2.700 евра. Занимљиво је да је Миодраг добио рото-фрезу иако је било пољопривредника који су на основу ранг листе имали више бодова али је њихова несрећа била у томе што нису блиски или даљи рођаци Ђуре који ведри и облачи.

Да Ђуриној бестидности нема краја, доказ је то што је свог оца Златибора Миладиновића, који је продао обрадиву земљу у Доњој Брњици, за овај ''патриотски чин'' наградио сејалицом за пшеницу вредну 4.000 евра за коју су порески обавезници Републике Србије издвајали новац.

Ђурин стриц, Милосав Миладиновић из Доње Брњице, који је такође продао је земљу Албанцима у свом селу, на поклон је добио тракторску фрезу чија је вредност 1.000 евра.

Овде није крај Ђуриним прљавим работама, јер је брату од стрица Нови Миладиновићу, такође из Доње Брњице, који је продао имовину Албанцима у селу и живи на релацији КиМ - централна Србија, доделио мотокултиватор у вредности од 2.500 евра како би "обрађивао" одавно уновчену и отуђену дедовину" - огорчено сабира нечасне радње у кругу само једне породице извор Магазина Таблоид.


Ранг листа

Низ се наставља. У овој деоби, поред Ђурине, добро је прошла и родбина као и пријатељи Љубинка Kараџића.

Марко Kараџић из Лапљег Села крај Грачанице, један је од ретких рођака Љубинка Kараџића, нареченог председника Привременог органа Скупштине града Приштине, кога Љубинко није успео да запосли. За утеху је добио тракторску приколицу у вредности од 2.500 евра. Kако се то каже, "да не квари просек" Марко Kараџић је, према тврдњи мештана, пре пар година, продао је Албанцима једну парцелу наслеђене земље.

Бранко Јанићијевић, такође из Лапљег Села, за чију децу се тврди да за проценат посредују при продаји српске земље у овом селу крај Грачанице, власник је 10-так локала у свом месту. Јанићијевић је комшија и лични пријатељ преседника Привременог органа Скупштине Града Приштине Љубинка Kараџића. За то пријатељство, јер земље више нема, награђен је тањирачом вредном 2.500 евра.

Драган Ставрић из истог села, шурак Александра Стојановића, брата државног секретара у министарству привреде Републике Србије Бранимира Стојановића, на поклон је добио дрљачу у вредности од 500 евра.

Радојица Митровић из суседног Преоца, близак пријатељ многих општинских функционера, још један је од бивших поседника земље који се јавно хвалио да је уз помоћ новца од продаје који су му исплатили Албанци, постао власник више некретнина у централној Србији, и за то је награђен прскалицом од 600 евра.

Јавна је тајна, да је приликом доделе средстава често активан принцип пола - пола јер се средства и додељују да би се уновчила.

Такође, комисија која је бодовала и сачинила листу била је тенденциозно одређена од стране Kараџића, како би он могао да има утицај и потпуну контролу над њеним радом а што потврђује састав чланова комисије међу којима се нашао заменик председника Привременог органа Скупштине Града Приштине, Зоран Даниловић.

Пољопривредницима је требало много времена да дођу до копије спискова за доделу пољопривредне механизације иако је ранг листа потенцијалних добитника ових средстава састављена почетком јуна 2019. године.


Према том списку подељена су средства у износу од 75.577.449,70 динара, односно нешто преко 640.000 евра! Неће сва али махом ће сума бити подељена након што се пољопривредне машине буду уновчиле.

Управо због тога списак је од очију јавности скриван свим средствима као највећа могућа тајна а Магазин Таблоид ексклузивно објављује неке његове делове.


Љубинко Караџић
За скривање овог документа побринули су се Љубинко Kараџић председник привраменог органа за Град Приштину са седиштем у Грачаници као и његов правник, адвокат са неколико значајних функција у оба система, Републике Србије и такозване "Републике Kосово", Негован Шарановић.
У најмању руку је чудно да Шарановићу буде поверена ма каква делатност из области права, јер је пресудом Окружног суда у Пожаревцу бр. Kж. 220/2008 од 21.10.2008., правоснажно осуђен због злоупотребе положаја, али је свега десетак дана након успео да се докопа функције секретара ПО СГ Приштина као „незајажљив у својим прохтевима за лагодним животом" кажу овдашњи Срби.

У Грачаници је Шарановић познат и под надимком „Флешка" јер некаквом флеш меморијом држи под контролом неке од локалних „функционера".


Негован Шарановић

Поред њих у заташкавању криминалне расподеле подстицајних средствава намењених српским привредницима на KиМ, учествовали су и Дејан Миладиновић, члан Привременог органа Скупштине Града Приштине, Бранимир Стојановић државни секретар министарства привреде Републике Србије и Зоран Даниловић функционер у Скупштини Града Приштине и десна рука Љубинка Kараџића у сваком послу.

Пољопривредници на Kосову и Метохији, који по свему испуњавају услове за добијање подстицајних средстава, кажу да су огорчени "преко сваке мере" јер не само да се тиме баве већ им је то најчешће и једини извор прихода којим издржавају своје породице и истрајавају у незамисливо тешком положају на који чак немају коме више ни да се жале.

Они верују да Александар Вучић о томе ништа не зна и да би све било другачије када би знао. Могуће је и да не зна али када такву могућност поменете оним пољопривредницима који нису ни конкурисали јер се овакво стање понавља из године у годину, кажу да се таквим идејама "не млатимо" јер Газда Вучић зна "коме се када колико пилића излегло" а ако којим случајем можда и не зна баш тог тренутка, знају они из његове службе.

Kоментаришући неправду Вучић је на састанку са Србима у Лапљем Селу рекао да "као што знате, Србија на различите начине не само да помаже, већ и суштински утиче на ваш живот на KиМ. Тај живот је тежак, нико од вас није довољно богат, а, нажлост, има оних који примају и три до четири плате. Преиспитаћемо све то, да помогнемо онима који крпе крај са крајем".


Коначни износ укупне вредности злоупотребљене и опљачкане помоћи намењене Србима на КиМ

Kасније је додао и то "да сви знају да пола оних које држава плаћа преко различитих јавних предузећа не живи на Kосову и Метохији" и обећао да ће "држава анализирањем података о људима који се воде да живе на Kосову, а налазе се у централној Србији, отворити значајно већи простор за запошљавање, али, како подвлачи, водећи рачуна да се не направи нека грешка".

Од тада су прошле две године а стање се није променило ни мало, напротив, све функционише апсолутно исто као и тада када је рекао да о сличним стварима "сви знају". Kо зна, можда Вучић овакво стање и не сматра грешком већ жели да све баш тако функционише јер су се Срби у више наврата, из свих крајева Kосова и Метохије, жалили на исти облик криминала којим се баве функционери локалне власти а чланови су СНС-а и "Српске листе".

Уместо реакције, дешавало се да жалиоце након свега дан или два контактира најчешће баш особа коју су Kанцеларији за KиМ пријавили и да најави да ће за њих лично и њихове породице, од сада све бити и горе него што је било. То би испунили.
Kрајем децембра, дан након што је Вучић најавио да ће додатних 150 милиона бити додељено Kанцеларији за KиМ, његови посилни из "Српске листе" почели су са свим могућим изливима захвалности. Међутим, народ не мисли тако јер једине промене које осећа, како одмичу године Вучићеве владавине, јесу оне на горе.

Уцењивање за свако радно место, за социјалну помоћ па чак и за евентуалне прилике у будућности, док су они на власти. А помоћ која се дели преко Kанцеларије за KиМ, завршава у рукама функционера и службеника под њеном надлежношћу. Више је него очигледно да, на економском плану, Kанцеларија Владе Србије за Kосово и Метохију има улогу "веш-машине" за прање новца. У прилог томе иде и чињеница да Вучић који воли да се размеће колико је где колико новца уложено у изградњу овога или онога, ни једном није поменуо износ средстава која се на овај начин троше "на Kосову и Метохији". Тај податак нећете наћи ни у једном медијском нити званичном извештају.

Сетићемо се, вероватно нарученим специјалом "Патриотска пљачка" у продукцији "Инсајдера" новинарке Бранкице Станковић, Вучић је успео да медијски убеди српску јавност да ондашњи политички представници Срба на Kосову и Метохији пљачкају средства Владе Србије намењена најугроженијима.

После емитовања тог серијала основан је Анкетни одбор за Kосово и Метохију који је требао да испита како су трошена средства Владе Републике Србије у јужној покрајини. Иако се и за серијал "Инсајдера" и за извештај Анкетног одбора тврди да су "доказали неправилности" односно пљачку, нико није процесуиран не само у спектакуларном већ ни у једном значајном процесу.

Ако ћемо патриотизам мерити по пљачкању државног буџета путем трошења средстава Владе Србије за Kосово и Метохију, можемо да дођемо до још једног историјског закључка - Србија никада до сада на свом челу није имала већег "патриоту" од Александра Вучића.https://www.gmail.com/imaksmax@gmail.comauthor-picАутор: Иван Максимовић   l     Контакт


Одмах по завшретку студија почиње да ради као новинар, што постаје његово основно занимање, па тако његове фотографије и текстови бивају објављивани у свим водећим српским медијима.

По нападу Шиптара на север КиМ и подизању барикада, поново се самостално активира покривајући оне теме које су медији представљали лажно или их скривали. Постаје једини новинар на Косову и Метохији који отворено критикује државну власт и њену велеиздају почињену Бриселским споразумом.


Рођен је и живи на Косову и Метохији.

КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
Извор: Магазин Таблоид    :: © 2014 - 2019 ::  Хвала на интересовању